Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ
Na szlaku kultur i tradycji

Wystawa stała w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Gmina Wojsławice

MALOWNICZY WSCHÓD. Położona w południowej części powiatu chełmskiego Gmina Wojsławice przyciąga niezwykłą atmosferą, pięknymi krajobrazami i bogatym dziedzictwem kulturowym.

Dowiedz się więcej


Nasza osada to Wojsławice,
nazwę swą ma od Wojsława.
Piękne są wokół jej okolice,
znana jej przeszłość i sława.”

Hymn szkoły w Wojsławicach

Na szlaku kultur i tradycji

Celem głównym projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej- ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” było zachowanie, ochrona i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Ziemi Wojsławickiej dzięki remontowi i wykorzystaniu na cele wystawiennicze i edukacyjne trzech zabytkowych budynków: dawnej synagogi w Wojsławicach, budynku dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie oraz budynku dawnej szkoły w Majdanie Ostrowskim.

Zrealizowany przez Gminę Wojsławice projekt miał na celu zachowanie i zrównoważone wykorzystanie istniejącego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) gminy Wojsławice, prowadzące do poprawy dostępności do kultury oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru gminy Wojsławice.

Projekt „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej- ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochronna, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Dowiedz się więcej

Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej

Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Odwiedź nas